دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، دی 1382 
محیط زیست از منظر دین و اقتصاد

صفحه 23-51

حسین صادقی‌؛ سعید فراهانی‌فرد


روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

صفحه 116-128

علی‌اصغر هادوی‌نیا؛ ناصر جهانیان؛ محمدانس زرقا