دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1385 
اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

صفحه 71-94

سیدعباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


حیله های ربا

صفحه 95-130

سیدحسین میرمعزی


مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

صفحه 153-170

رضا اکبریان؛ محمدحسین دیانتی