دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1387 
اوراق بهادار ( صکوک ) جعاله ؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری

صفحه 141-170

سیدعباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی