دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، دی 1390 
الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای

صفحه 55-78

اسدالله فرزین وش؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ اکبر کمیجانی