کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرعی
بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 191-226

سید علی حسینی؛ فاطمه بابائی؛ وهاب قلیچ


آسیب‌شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح‌های قانونی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1393، صفحه 101-129

سیدعباس موسویان؛ حسین میسمی