دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، اسفند 1392، صفحه 1-187 
بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی

صفحه 59-87

محمدحسن کامفیروزی؛ علی بنیادی‌نائینی؛ سیده‌اشرف موسوی‌لقمان


بررسی قراردادهای سوآپ نرخ بهره از دید فقه امامیه

صفحه 141-170

محمدجواد محقق‌نیا؛ حسین تملکی؛ هادی خواجه‌زاده‌ دزفولی