دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1389 
منابع درآمدی دولت اسلامی و کیفیت توزیع آن؛ مطالعه موردی: طرح نقدی کردن یارانه ها

صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ سیدمحمد رفیع لطیفی


بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله

صفحه 145-178

علی معصومی نیا؛ سیداکبر سیدی نیا


بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی

صفحه 179-210

محمدرسول آهنگران؛ فرشته ملاکریمی خوزانی