دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، دی 1389 
امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی

صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمدجواد رضایی