دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، اسفند 1394، صفحه 1-185 
بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

صفحه 55-80

سیدضیاءالدین کیاالحسینی؛ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط؛ الهه کشتکار


توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی

صفحه 81-111

سیدعباس موسویان؛ محمدرضا کاتوزیان؛ محمد طالبی؛ محمدرضا حاجیان


تبیین عامل‌های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان

صفحه 113-144

وحید ارشدی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی سلیمی فر؛ بهروز مهرام