دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، آذر 1394، صفحه 1-203 
آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)

صفحه 157-185

اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ جهانگیر بیابانی؛ محمد کهندل