نویسنده = مرتضی عزتی
تعداد مقالات: 9
1. اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدا

دوره 17، شماره 67، پاییز 1396، صفحه 5-37

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ نازنین افشین فر


5. برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران

دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 31-55

مرتضی عزتی؛ مهرداد محمودیان


6. برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 63-92

مرتضی عزتی؛ علی شفیعی


7. نظریه رفتار تولید کننده مسلمان

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 35-62

مرتضی عزتی


9. اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف‌کننده

دوره 3، شماره 11، زمستان 1382، صفحه 11-34

مرتضی عزتی