کلیدواژه‌ها = تأمین مالی خرد
بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی با تأکید بر ج.ا.ا

دوره 23، شماره 92، اسفند 1402

مصطفی شهیدی نسب؛ حسین حسن زاده


بررسی تطبیقی تأثیر برنامه‌های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تأکید بر کشورهای اسلامی

دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 23-60

مصطفی شهیدی نسب؛ سیدعباس موسویان؛ حمید نگارش


طراحی مدل‌های بومی و عملیاتی تأمین مالی خرد اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 5-43

مصطفی شهیدی نسب؛ سیدعباس موسویان


آسیب‌شناسی تعاونی‌های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 109-136

سید عباس موسویان؛ سیدمحسن فاضلیان؛ مهدی علی‌حسینی


بررسی ظرفیت‌های نوآورانه عقد‌های اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1393، صفحه 5-35

محمدعلی ابوترابی؛ هدی زنده‌دل‌ شهرنوی؛ نسرین رضایی‌مقدم