دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 1-278 
7. مقایسه نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد باز مشارکتی با یک اقتصاد مبتنی بر استقراض ربوی

صفحه 169-203

علی صادقی همدانی؛ کریم اسلاملوئیان؛ کاظم یاوری؛ پرویز رستم زاده