تعداد مقالات: 599

126. سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهان)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 37-62

داود صافی‌ دستجردی؛ محمدنقی نظرپور


127. وظایف و مسئولیت‌های دولت اسلامی در اقتصاد

دوره 3، شماره 12، زمستان 1382، صفحه 37-68

ـ محمدرضا مالک


128. جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 37-62

مجید رضایی


129. مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت

دوره 7، شماره 25، زمستان 1386، صفحه 37-60

یدالله دادگر؛ مجتبی باقری


130. جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام ( دولت مصالح )

دوره 7، شماره 28، زمستان 1386، صفحه 37-60

عطاءالله رفیعی آتانی


131. فرهنگ اعتمادساز در اندیشه دینی و نقش آن در توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 37-68

محمدنقی نظرپور؛ مصطفی منتظری مقدم


132. آزادی ها و مسوولیت های اقتصادی مردم از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 32، زمستان 1387، صفحه 37-62

سیدحسین میرمعزی


133. تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 37-65

سیداحسان خاندوزی؛ علی افسری


135. الگوی مصرف بر مبنای ارزش های اسلامی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1388، صفحه 39-66

مجتبی باقری تودشکی


136. الگوی عرضه نیروی کار در جامعه مطلوب اسلامی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1390، صفحه 39-68

مجید رضایی دوانی


138. تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 17، شماره 67، پاییز 1396، صفحه 39-63

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ بهزاد صادق وند


139. کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا -

دوره 4، شماره 13، زمستان 1383، صفحه 43-74

سید عباس موسویان


140. الگوی ذخایر سپرده های بانیک در بانکداری اسلامی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1384، صفحه 45-74

سیدحسین میر معزی


142. بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری درآمدی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1385، صفحه 45-70

علی حسن زاده؛ علاءالدین ازوجی؛ صالح قویدل


144. امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 51-76

علی اصغر هادوی نیا


146. سیاست‌های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 13-45

علی خالقیان میمند؛ محمد واعظ برزانی؛ محمدرضا حیدری؛ مهدی طغیانی


147. طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک ‌اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 31-62

محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط؛ فهیمه بابایی


148. برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران

دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 31-55

مرتضی عزتی؛ مهرداد محمودیان


149. مالکیت زمانى در اعیان و کاربردهای اقتصادی آن

دوره 14، شماره 55، پاییز 1393، صفحه 33-60

سیدعبدالمطلب احمدزاده ‌بزاز؛ مجید رضایی‌ دوانی