کلیدواژه‌ها = اطلاعات نامتقارن
الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 119-147

زهره صالحی؛ محمد رضا حیدری


مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها

دوره 16، شماره 64، بهمن 1395، صفحه 147-173

سید هادی عربی؛ مرتضی درخشان؛ مصطفی شیخانی


اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 33-64

زهرا نصراللهی؛ علی شفیعی


ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه‌های نمایندگی

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 91-121

سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمد علیمرادی


تحلیل مقایسه‌ای غرر بر اساس نظریه بازی‌ها و نظریه قراردادها

دوره 14، شماره 56، اسفند 1393، صفحه 119-147

مرتضی درخشان؛ محمد واعظ برزانی