دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، اسفند 1399 
واکاوی اقتصاد رفتاری در آیات قرآن

صفحه 25-50

حشمت اله عسگری؛ سیداحمد ابراهیمی