دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 1-197